Seleccionar página

COMUNICAT DEL PP AL VOLTANT DE L’AIGUA

COMUNICAT DEL PP AL VOLTANT DE L’AIGUA

AIGUA, DRET O NEGOCI?

 En aquests últims dies s’està parlant molt des de l’esquerra sobre la privatització dels serveis públics per part dels governs de dretes.

 Resulta curiós veure que en els llocs on governa algun partit d’esquerres, es privatitzen els mateixos o fins i tot més serveis i no s’observa cap intent de manifestació, crítica pels partits o de protesta social del carrer, terme que està molt de moda últimament.

 Però anem a comentar el que ens ocupa en la nostra localitat, en el nostre cas es tracta del servei d’aigua potable del municipi.

 Una gestió que fins fa uns anys era de gestió pública, i l’ajuntament l’encarregat del manteniment de tota la xarxa d’aigua, el cobrament de rebuts i de totes les altres tasques que això comporta. Però un dia veient les limitacions que té un ajuntament com el nostre (en aquell any amb govern de COMPROMÍS – PSOE), tant econòmiques, de personal o de material, es va decidir cedir la gestió a una empressa, perquè aquesta s’encarregués de tot amb una major eficàcia, atès que ells sí disposaven de mitjans per poder afrontar la gestió d’aquest SERVEI ESSENCIAL per als veïns.

 Fins ací res que puga alarmar o fer procupar els veïns, com són partits anti privatitzacions, segur que no deixen que puge el preu de l’aigua, que s’invertirà en millorar la infraestructura o que no es creen noves taxes. A més, és de suposar tal com va exigir el portaveu de Compromís en l’últim plenari, que es realitze per pública subhasta l’adjudicació del servei, per així tenir diverses ofertes i triar la que millor s’adapte als interessos de tots els veïns.

 Ara anem a explicar la realitat de l’actuació de PRIVATITZACIÓ del servei. La transparència i la pública subhasta van brillar per la seva absència, perquè quan l’alcalde de Compromís, va informar a la resta de grups polítics ja havia realitzat negociacions amb l’empresa a la qual se li va adjudicar posteriorment. Es va explicar que s’havia arribat a uns acords immillorables amb l’empresa.

 Aquests acords van ser:

-L’empresa gestionaria tot el relacionat amb el servei.

 -L’ajuntament tindria la potestat d’aprovar pujades de preu de l’aigua.

 -L’empresa es comprometia a canviar tots els comptadors d’aigua pels digitals.

 -L’empresa repararia els desperfectes si es produïen en les seves intervencions (camins, etc…)

 -Es realitzarien certes inversions en el sistema d’aigua.

 Totes aquestes coses que semblen raonables s’haurien d’haver plasmat en el contracte de prestació del servei. Això va ser defensat a capa i espasa per l’alcalde de Compromís Rafael Benavent i recolzat pel seu soci de govern i co responsable en les decisions, el portaveu del Psoe David Mahiques.

 Això és el que es va plasmar realment en el contracte:

-L’empresa gestionarà tot el relacionat amb el servei.

 -L’ajuntament es reserva el dret de pujar el preu de l’aigua.

 -Es va implantar l’impost per desguàs (25% de consum d’aigua , fins llavors inexistent).

En l’últim plenari, l’oposició ens va exigir que demanarem a l’empresa concessionària requisits que ells diuen que van acordar, però que no van posar per escrit en el contracte que van signar.

Això no deixa de ser un intent més de fer demagògia per part de l’oposició, exigint coses que ells mateix no han fet o no han volgut fer, perquè?

No obstant això, des de l’actual Ajuntament estem treballant per millorar la situació actual i oferir als veïns el millor servei al menor preu possible. Des que estem a l’Ajuntament hem impedit que es puge el preu de l’aigua als nostres veïns, encara que teníem sobre la taula la proposta per part de l’empresa.

Nosaltres, el PP, no fem demagògia, sinó que TREBALLEM perquè el nostre municipi sigua millor cada dia.

 

AGUA, DERECHO O NEGOCIO?

 

En estos últimos días se está hablando mucho desde la izquierda sobre la privatización de los servicios públicos, por parte de los gobiernos de derechas.

Resulta curioso ver que en los sitios donde gobierna algún partido de izquierdas, se privatizan los mismos o incluso más servicios y no se observa ningún intento de manifestación, critica por los partidos o de protesta social de la calle, término que está muy de moda últimamente.

Pero vamos a comentar el que nos ocupa en nuestra localidad, en nuestro caso se trata del servicio de agua potable del municipio.

Una gestión que hasta hace unos años era de gestión pública, siendo el ayuntamiento el encargado del mantenimiento de toda la red de agua, el cobro de recibos y de todas las demás tareas que ello conlleva.

Pero un día viendo las limitaciones que tiene un ayuntamiento (en aquel año COMPROMIS-PSOE) como el nuestro, tanto económicas, de personal o de material, se decidió ceder la gestión a una empresa, para que esta se encargara de todo con una mayor eficacia, dado que ellos sí disponían de medios para poder afrontar la gestión de dicho SERVICIO ESENCIAL para los vecinos.

Hasta aquí nada que pueda alarmar o hacer preocupar a los vecinos, como son partidos anti-privatizaciones (o eso dicen), seguro que no dejan que suba el precio del agua, que se invertirá en mejorar la infraestructura o que no se creen nuevas tasas. Además es de suponer tal y como exigió el portavoz de Compromís en el último pleno, que se realice por pública subasta la adjudicación del servicio, para así tener varias ofertas y elegir la que mejor sirva a los intereses de todos los vecinos. Ahora vamos a explicar la realidad de la actuación de PRIVATIZACIÓN del servicio. La trasparencia y la pública subasta brillaron por su ausencia, porque cuando el entonces alcalde de Compromis, informó al resto de grupos políticos ya había realizado negociaciones con la empresa a la que se le adjudicó posteriormente. Se explicó que se habían llegado a unos acuerdos inmejorables con la empresa.

Estos acuerdos fueron:

-La empresa gestionaría todo lo relacionado con el servicio.

-El ayuntamiento tendría la potestad de aprobar subidas de precio del agua.

-La empresa se comprometía a cambiar todos los contadores de agua por los digitales.

-La empresa repararía los desperfectos si se producían en sus intervenciones (caminos, etc.)

-Se realizarían ciertas inversiones en el sistema de agua.

 Todas estas cosas que parecen razonables se deberían plasmar en el contrato de prestación del servicio. Esto fue defendido a capa y espada por el entonces alcalde de Compromís Rafael Benavent y apoyado por su socio de gobierno y corresponsable en las decisiones, el portavoz del Psoe David Mahiques.

Esto es lo que se plasmó realmente en el contrato:

-La empresa gestionará todo lo relacionado con el servicio.

-El ayuntamiento se reserva el derecho de subir el precio del agua.

-Se implantó el impuesto por desagüe (25% de consumo de agua, hasta entonces inexistente)

En el último pleno la oposición nos exigió que demandásemos a la empresa concesionaria requisitos que ellos dicen que acordaron, pero que no pusieron por escrito en el contrato que firmaron.

 Esto no deja de ser un intento más de hacer demagogia por parte de la oposición, exigiendo cosas que ellos mismo no han hecho o no han querido hacer, ¿porque?

 No obstante desde el actual Ayuntamiento estamos trabajando para mejorar la situación actual y ofrecer a los vecinos el mejor servicio al menor precio posible. Desde que estamos en el Ayuntamiento hemos IMPEDIDO que se suba el precio del agua a nuestros vecinos, aunque teníamos sobre la mesa la propuesta por parte de la empresa.

 Nosotros, el PP, no hacemos demagogia, sino que TRABAJAMOS para que nuestro municipio sea mejor cada día.

 https://www.facebook.com/ppquatretonda.populars

https://twitter.com/ppquatretonda

 

Article llegit [post_view] vegades en total.
Article llegit [post_view time=»day»] vegades avui.
Article llegit [post_view time=»week»] vegades aquesta setmana.
Article llegit [post_view time=»month»] vegades aquest mes.
Article llegit [post_view time=»month» date=»201201″] vegades el mes passat.
Article llegit [post_view time=»year»] vegades aquest any.

 377 Visites totals,  2 Visites avuí

Sobre el Autor

Pepe

El professor jubilat Pepe Romero-Nieva comparteix la seua filosofia i la seua poesia des d' aquestes pàgines. Escriu, pensa i opina del món que li ha tocat viure i interpreta els fets els quals observa des de perspectives crítiques-constructives.

2 Comentarios

 1. jordi nadal

  I quanta mentira, per cert a part de mentira, que feu si ja fa casi un any que ha acabat el contracte de EGEVASA, per que no ho gestiona ara l’ajuntament o ho tragueu a subhasta.
  Ara diu que s’ha adjudicat a dit, que barbaritats!
  Ací lo unic que es fa a dit es posar cameres pels carrers, canviar les direccions del poble, arreglar carrers i places, canviar l’arbrat de la carretera, etc. sense consultar ningú, ni oposició, ni al poble, i possiblement ni als del propi partit. Tor per decret de alcaldia, per que aci mane jo, pa que vullguem comisions i plenaris, ah i no vos se ocurrisca gravar-ne un…..

 2. Rafael Benavent Vidal

  “Pensa el lladre que tot el món roba”. Aquesta dita popular s’ajusta molt bé al que fa el senyor alcalde en l’article publicat a popularsquatretonda.blogespot.com i a quatretondadigital referent a l’adjudicació del servei de subministrament d’aigua potable realitzada per l’ajuntament de Quatretonda en 2009.
  En el seu cas no pretenc que es prenga la dita al peu de la lletra, cosa que sí que podríem dir de molts del seu partit que sí que han negociat i, a més, han clavat mà a la caixa dels diners públics. Cada dia n’ixen de nous i ens trobem amb nova informació dels casos que ja estan en marxa. Però la dita la dic en sentit figurat, és a dir que com que ell vol negociar o està negociant amb EGEVASA, pensa que nosaltres vam fer el mateix.
  Comença el seu article fent referència a la privatització de serveis públics i criticant la postura de l’esquerra, per centrar-se, finalment en COMPROMÍS. I clar, clar que estem a favor d’uns serveis públics de qualitat, que les necessitats ineludibles de les persones, com la sanitat i l’educació, no es convertisquen en negoci per a ningú. Ja sabem que la política del seu partit és que se n’aprofiten uns quants, fent negoci, de les necessitats ineludibles de tots els ciutadans. Però només privatitzen aquells serveis que els són rendibles a ells o els seus amics, com la ITV, per exemple. En podríem dir molts més.
  Però, anem al cas. Quan es va decidir de buscar una empresa que s’encarregara del subministrament d’aiguapotable i del manteniment de la xarxa de distribució, es va fer perquè calia millorar el servei i l’ajuntament no podia disposar d’un rebals de material necessari, ni de la maquinària adequada per solventar les emergències que s’hi presentaven, ni de suficient personal.
  Cal recordar – jo me’n recorde ben bé- que durant els tres anys que vaig ser alcalde, la canonada d’impulsió – la que va del pou al dipòsit- va rebentar més de deu vegades. Era una canonada vella que s’havia de renovar, cosa que es va fer amb un Pla Confiança i que va costar al voltant de 170.000€.
  També cal recordar que vam estar tres dies seguits sense aigua perquè la canonada mare, la que baixa directament des del dipòsit al poble va rebentar a l’entrada del camí serra. Els treballadors de l’ajuntament passaven el dia arreglant-la i quan amollaven l’aigua tornava a rebentar. Vam haver de demanar ajuda a EGEVASA, que va solventar el problema, a la qual li vam pagar el rebut corresponent.
  En eixa ocasió, a l’actual senyor alcalde li va faltar el temps per anar a València, al gabinet de premsa de la diputació, a que escamparen la notícia pels mitjans de comunicació.
  A més d’aquests dos grans problemes, els rebentons i les fugues d’aigua eren constants. Cal dir que es perdia més del 50% de l’aigua que es treia del pou.
  Amb tota aquesta problemàtica i la impossibilitat de prestar un bon servei amb els mitjans de què disposava l’ajuntament es va decidir de buscar una empresa que prestara el servei. Amb acord dels tres grups polítics.
  Com que no teníem experiència i no sabíem com podia resultar, decidírem adjudicar el servei a una empresa per a quatre anys.
  Per la quantitat econòmica i per la duració del contracte, es podia utilitzar la fórmula de contracte amb negociació sense publicitat, cosa que implica que s’han de redactar uns plecs amb bases administratives i tècniques i demanar pressupost a tres empreses com a mínim. Aquest procediment és més ràpid i menys costós per a l’ajuntament i ofereix les mateixes garanties d’objectivitat, imparcialitat i benefici per al poble com qualsevol altre procediment.
  Vam demanar pressupost a cinc empreses: AQUALIA, ACCIONA, EGEVASA, TECVASA i FACSA.
  De les cinc, només tres van presentar la seua oferta, la més avantatjosa de les tres, segons la baremació del tècnic municipal, va ser la d’EGEVASA.
  En base a l’informe de l’arquitecte, que no canviava en absolut les tarifes vigents fins aleshores, em va correspondre, encara fer l’adjudicació provisional a EGEVASA.
  Fins ahí va ser el que em va correspondre a mi del procés. La resta – la formalització del contracte i el seguiment del que ha fet l’empresa- ja no va ser competència meua perquè el 9 de juny de 2009 vaig deixar de ser alcalde.
  Per tant fer el seguiment era responsabilitat dels dos alcaldes posteriors, entre ells l’actual, que n’és el responsable des de juny de 2011.
  El contracte amb EGEVASA finalitzava el 30 de juny de 2013, per bé que es podia prorrogar mig any més –fins al 31 de desembre de 2013-. Al plenari de juliol ja li vam preguntar i en altres plenaris posteriors, també. A hores d’ara encara no sabem res del procediment per a una nova adjudicació. Quan preguntem als plenaris, només ens diu que els tècnics estan negociant i que ens posem en contacte amb ells perquè ens informen.
  Ens hem posat en contacte amb ells i m’han informat de les ofertes que fa EGEVASA. Nosaltres, de tota manera, pensem que s’hauria de fer com es va fer o, si no és possible per la quantia a per la durada, traure-ho a subhasta pública.
  Diu el senyor alcalde que l’alcalde de COMPROMÏS va negociar amb l’empresa i que defensava entusiastament les propostes de l’empresa. Aquest alcalde menteix més que parla i parla més que alena. Jo no vaig negociar res. Vaig parlar amb els representants de les empreses que venien a demanar informació sobre les necessitats del servei i a requerir les dades que necessitaven per fer la seua oferta. A tots els vam dir el mateix. I del que deien que oferien informava a tots els grups . Però allò que es va tindre en comptea l’hora de baremar va ser el que van plasmar en la seua oferta, que van presentar tancada i segellada al registre d’entrada. Negociació per part meua, no cap!
  I per què dic que “el lladre pensa que tothom roba”? Doncs perquè, com he explicat més amunt, qui està negociant és ell.
  A nosaltres ens pareix que un alcalde que cobra 1200€ al mes, per mitja jornada i que segons el seu eslògan del whatsapp de l’alcaldia està “siempre en el despacho”, a hores d’ara ja s’hauria d’haver resolt el procediment per a una nova adjudicació o recuperar el servei si ells, que tenen majoria absolutíssima, així ho consideraven. No sabem què fa al despatx. Mirar les imatges de la videocàmera que ha instal•lat per al control del trànsit de la plaça de l’Oliver?
  I dic que menteix més que parla perquè, a part del que ja he explicat més amunt, al darrer plenari, el del 27 de gener, quan li vam preguntar per les videocàmeres que s’havien instal•lat a les places i li vam dir que segons normativa no es podien posar càmeres a la via pública si no es tenia un permís de la Delegació del Govern, cosa que va confirmar la secretària, ens va dir que ja s’havia demanat. L’endemà, vaig anar a buscar la sol•licitud al registre d’eixida i, sorpresa, sorpresa! Allí no hi havia cap escrit sol•licitant autorització a la Delegació del Govern ni a cap lloc. En cap moment va dir que una era per controlar el trànsit, per la qual cosa no necessita autorització. I l’altra, la de la plaça del campanar és “per a protecció exterior d’immobles de titularitat municipal”. Eixa sí que necessita autorització de la Delegació del Govern i diu que està desconnectada. I jo pregunte: El campanar o l’església és de titularitat municipal? Tant de problema planteja el trànsit en la plaça de l’Oliver per gastar-se 2474€ en una càmera per controlar el seu trànsit? Les dos càmeres han costat 4948€. En posarà en tots els cantons on hi haja senyal de direcció prohibida? A bon preu ens eixirà el control del trànsit!
  També m’adjunta, en resposta al meu escrit sobre les càmeres un certificat del responsable de l’empresa on diu que la videocàmera de la plaça del Campanar està desconnectada i que l’empresa ho ha sol•licitat a través d’internet a Seguridad Privada (Policia Nacional).
  Vam comunicar a la Delegació del Govern la instal•lació il•legal de les esmentades càmeres. A hores d’ara encara no ens han contestat.
  Pensava entrar a comentar les negociacions i adjudicacions que fa el PP. Los Populares valencianos, però crec que no val la pena. Tots estem assabentats per la premsa dels sobres, dels imputats, dels pagaments en negre, de… Cada dia ixen coses noves.

ARA MATEIX

Users: 3 cercadors

CONTACTA AMB NOSALTRES

unaveudequatretonda@gmail.com

ISSN QD/CODI DE BARRES

QuatretondaDigital és un lloc lliure per a gent lliure.

LA CAPELLA RESTAURADA

IN MEMORIAM VICTIMES DEL COVID-19 A QUATRETONDA

VIDEOCARATULA QD

AL MEU POBLE

HISTÒRIC DE PUBLICACIONS

OPINIONS I PARERS

 • Cargando...

QUARTONDINA PRIMAVERA

LAS CINCO CARTAS

CLIKA SI T’INTERESSA

GUIRIGALL.POEMES.

ROSELLES QUARTONDINES

Share This

Comparteix-ho

Dis-ho als teus amics